آمار تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در شش ماهه اول سال جاری
18مهر 1396
تولید بیش از چهار میلیارد کیلووات ساعت در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در شش ماهه نخست سال 96
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/430/Arm1.jpg

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در شش ماهه اول سال جاری بیش از چهار میلیارد کیلووات تولید انرژی داشته است.

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی مدیریت بهره برداری از نیروگاه های تبریز ، سهند و صوفیان و واحدهای دیزلی اردبیل و مغان را بر عهده دارد .

بنا به گزارش معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی، در شش ماهـه اول سال جاری به میزان KWH 4.175.698.000 انرژی تولید شده است که از این مقدار KWH 2.244.126.000 مربوط به تولید نیروگاه حرارتی تبریز و KWH 60.683.000 تولید نیروگاه گازی تبریز بوده و KWH 1.739.395.000 توسط نیروگاه حرارتی سهند ، KWH 131.120.000 توسط نیروگاه گازی صوفیان و مقدار KWH 374.000 بوسیله واحدهای دیزلی اردبیل و مغان تولید شده است.

لازم به توضیح است میزان مصارف داخلی مجموع واحدهای تحت پوشش شرکت 284.922.447 کیلووات می باشد که با احتساب مصارف داخلی ، میزان تولید خالص شرکت 3.895.677.553 کیلووات ساعت بوده است.

به گفته معاون مهندسی و برنامه ریزی، تولیدات شرکت عمدتاً با مصرف سوخت گاز بوده که میزان کل مصرف سوخت 1.222.858.000 متر مکعب و میزان مصرف آب 916. 649 متر مکعب می باشد.

شایان ذکر است متوسط راندمان واحدهای تولیدی شرکت 15/36 % می باشد که بالاترین راندمان مربوط به واحد یک بخار نیروگاه سهند بناب با 35/38 % گزارش شده است.​


به اشتراک بگذارید: