جلوگیری از سوختن الکتروموتور اصلی روانکاری واحد هشت گازی نیروگاه کرمان
26 فرودین 1398
از سوختن الکتروموتور اصلی روانکاری واحد هشت گازی نیروگاه کرمان جلوگیری شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1562/sdfgfgygukl1345.jpg

 به گزارش روابط عمومی نیروگاه کرمان- واحد CM این نیروگاه با دیتا برداری از ارتعاشات الکتروموتور اصلی روانکاری در زمان خروج واحد 8 و استارت الکتروموتور، متوجه آثار خرابی در بیرینگ الکتروموتو شد که پس از بررسی های تکمیلی خرابی بیرینگ الکتروموتور قطعی و در مرحله خطرناک تشخیص داده شد. از این رو پرمیت فوری صادر گردید و بیرینگ های الکتروموتور توسط امور تعمیرات مکانیک تعویض گردید. پس از بررسی بیرینگ تعویضی، شکستگی قفسه بیرینگ مشاهده شد که می توانست در کمتر از چند ساعت باعث خرد شدگی بیرینگ و نهایتا" سوختگی الکتروموتور شود. این نوع عیب، صدای غیر عادی محسوسی ایجاد نمی کند و فقط به وسیله آنالیز ارتعاشات قابل تشخیص است.


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید