عناوین کل اخبار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/867/ایستگاه گاز .jpg
اصلاحات ایستگاه گاز نیروگاه خرمشهر
انجام اصلاحات ایستگاه گاز نیروگاه خرمشهر انجام شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/866/ماهشهر.jpg
بازدید واحدهای نیروگاه افق ماهشهر انجام شد
بازدید 8 هزار ساعت واحدهای 3 و 4 نیروگاه افق ماهشهر پایان یافت.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/865/نيروگاه رامين اهواز .jpg
تعمیرات میان دوره ای نیروگاه رامین انجام شد
تعمیرات میان دوره ای واحدهای 1 ، 2 و 4 نیروگاه رامین اهواز پایان یافت.